Barcelona 2012 by Roca 字体

新增 Jul 21 2013

 

给它
Barcelona 2012 by Roca 字体

 

 • 下载: 50,371
 • FONT_BARCA_BY_ROCA.TTF
 • 字体: Barcelona 2012 by Roca
 • 重量: Regular
 • 版本: Version Version 1.00 July 13, 2012, initial release
 • 特征号: 146
 • 编码体系:
 • 是固定摊位:

Glyphs ! $ , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

大写

Barcelona 2012 by Roca 字体 大写

小写

Barcelona 2012 by Roca 字体 小写

其它煤焦

Barcelona 2012 by Roca 字体 其它煤焦

Gallery Examples

Barcelona 2012 by Roca 字体 examples
Barcelona 2012 by Roca 字体 examples
Barcelona 2012 by Roca 字体 examples

  免费字体下载

  商业 字体

  字体 / 商业